ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI

Dərslik “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu” (2009), “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün ədəbiyyat fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (V-XI siniflər) və “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”(2010), “Ümumi təhsil haqqında” AzərbaycanRespublikasının Qanunu (2019), “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları”(2020) rəsmi sənədlərinin və bakalavriat təhsil səviyyəsinin 050101 – Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasının qüvvədə olan tədris planının tələbləri əsasında hazırlanmışdır. Burada ədəbiyyat tədrisi metodikası fənninin məzmunu və bölmələri, gələcəkdə orta məktəbdə fəaliyyət göstərəcək ədəbiyyat müəllimi hazırlığı üçün vacib olan metodik bilik və bacarıqlar, ədəbiyyat tədrisinin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kimi məsələlər əhatəolunur.

Kategoriler: Etiketler: