BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL MUTLULUKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yaşamış oldukları örgütsel mutluluklarının örgütsel sinizm ile ilişkili olduğu ve örgütsel sinizmin örgütsel mutluluğun ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızın temel konusu, beden eğitimi öğretmenleri için örgütsel sinizmin örgütsel mutluluğun yordayısıcısı olup olmadığı noktasındadır. Elde edilen korelasyon ve regresyon analizleri bulgularından yola çıkarak örgütsel sinizmin örgütsel mutluluğu yordadığı ve bu yordamanın seviyesinin orta olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani bir başka ifadeyle beden eğitimi öğretmenlerinin yaşadıkları örgütsel sinizm üzerinde örgütsel mutluluğun orta seviyede etkisi bulunmaktadır. Öğretmenlerin kuruma karşı hissettikleri olumsuz duygu, edinim ve tutumların oluşmasında hissettikleri örgüte dayalı mutluluğun etkisi orta düzeydedir. Tamamen etkilediği veya etkilemediği yönünde yorum yapılamazken, kısmen etkisi bulunduğu yönünde çıkarım oluşturulabilir.