ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YAKLAŞIMI VE SORUNSALLARI

Elimizdeki kitap çalışması çokkültürlülük yaklaşımı ve sorunsalları üzerinde odaklanmaktadır. Çokkültürlü ya da çoketnikli bir yapıda olmak demek salt kuru bir zenginliği ve çeşitliliği barındırmak anlamında değildir. Çokkültürlü ya da çoketnikli olmak farklı olarak bilinen ve beraber yaşanılan nüfusun içinde görünür olmak demektir. Çünkü bu topluluklar, daha öncesinde birlikte yaşadıkları toplum/toplumlar tarafından gözetim altında tutulmuş ve kendileriyle kurulan iletişim olması gereken değeri taşımamış Çokkültürlü ya da çoketnikli gruplardır. Ancak dünyada demokratikleşme süreçlerinin başlanmasıyla farklı kimliklere ve kültürlere yaklaşım genişletilmiş ve onlar hakkında tartışmalar başlatılmış ve bununla ilişkili olarak da yaklaşımlar değişmiştir. Bu çalışma tam da bu noktaları ele almak ve onlara açıklık getirmek için düşünülmüştür. Çalışma iki bölümde ele alınmıştır. İlk bölümde “Kültür ve Çokkültürlülük” ana başlığının altında kültür olgusu ve kültürel haklar, kültürel çeşitlilik, batıda kültürel politikalar, çokkültürlülük ve yayılma süreçleri, çokkültürlülük’ü doğuran koşullar ve desteklenmesi, ulusal kültür politikaları ve çokkültürcülük atl başlıkları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise “Çokkültürlülük Yaklaşımı ve Sorunsalları” ana başlıktır. Bu bölümün altında çokkültürlülük’ün tersine dönmesi, çokkültürlü çatışmalar, çokkültürlülük’ün sorunsalları (eleştiriler) ve çokkültürlü yaklaşımları analiz etmek alt başlıkları ele alınmıştır.