SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİGİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI (E-NABIZ VE PACS SİSTEMİ)

Teknolojinin gelişmesi beraberinde birçok yenilik meydana getirmektedir. Bu yeniliklerle kurumlarda verimlilik artmakta, insan kaynaklı hatalar azaltılmakta, maliyet düşürülmekte ve hasta memnuniyeti sağlanmaktadır. Bu bağlamda hizmet sektörüne dahil olan hastanelerin dinamik bir yapıya sahip olması yeniliğin sürekliliğini zorunlu kılmakta ve hizmetin içinde kurulacak olan sistemin mevcut birimler ile uyumlu olarak entegre edilmesini gerektirmektedir. Bunun sonucunda sisteme fayda sağlayacak teknolojilerin daha üst düzeyde kullanılması dijital hastanelerin yaygınlaşmasını sağlamaktadır