KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ ÜST ORTA GELİR GRUBU ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

Ekonomik büyüme, bir ülkenin gelirinin, yıldan yıla gösterdiği artış olarak tanımlanabilmektedir. Ekonomik büyüme; üretim, gelir ve harcana yöntemi ile hesaplanmaktadır. Ekonomik büyümenin sağlanması her ülkenin nihai hedeflerinden biridir. Çünkü, ekonomik büyüme hem toplumun refahını artırmakta hem de ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyini göstermektedir. Keynesyen ekonomi ile beraber devletin ekonomideki ağırlığının artması, devleti ekonomik büyümenin sağlanması konusunda daha müdahaleci role büründürmüştür. Özellikle devletin yaptığı harcamaların çarpan etkisiyle belli bir katı gelir yaratması ile beraber devletin ekonomi içerisindeki varlığı kaçınılmaz olmuştur. Kamu harcamaları devletin ekonomiye müdahalesinde ciddi bir araçtır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamaları vasıtasıyla ekonominin canlandırılması ya da daraltılması sağlanabilmektedir. Bu durum devletin ekonomiye müdahalesini ve bir müdahale aracı olarak da kamu harcamalarının önemini artırmaktadır.