ORTAQ TÜRK LEKSİKASINDA QIPÇAQ MƏNŞƏLİ SÖZLƏR VƏ AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ AREALLARI

Bu lüğətdə ortaq-ümümtürk ədəbi dillərində işlədilən qıpçaq mənşəli sözlər, onların izahı, qədim türkcədəki variantları və müasir qıpçaq qrupu türk ədəbi dilləri və dialetlərindəki variantları, fonetik dəyişmələri, həmçinin Azərbaycan ədəbi dili və dialektlərində arealları tədqiq olunub oxuculara təqdim olunur.

Kategoriler: Etiketler: