SABİT SERMAYE YATIRIMLARINDA FİNANSMAN KOŞULLARININ ETKİSİ

Sabit sermaye yatırımları bir ekonomide üretimin ve üretkenliğin artması için kritik önemdedir. Bu sebeple yatırımları etkileyen faktörlerin makro ve mikro boyutta araştırılması, uygun yatırım ikliminin yaratılması için yol gösterici olmaktadır. Firmalar özelinde yatırım kararlarına etki eden unsurlar esas olarak mikro-ekonomik açıdan ele alınmakla birlikte, yatırım için gerekli finansman koşullarının incelenmesi finans biliminin alanına girmektedir. Bu bağlamda, firmaların finansman imkânlarının ve finansman koşullarını değiştiren durumların firmanın planladığı sabit sermaye yatırımlarına etkisinin araştırılması hem işletme yöneticilerine hem de yatırım iklimini yöneten karar vericilere önemli çıkarımlar sunmaktadır. Burada sunulan çalışmada öncelikle yatırım kararları mikro-ekonomik modeller üzerinde temellendirilmiş, sonrasında alan yazında yatırımlara finansman koşullarını etkisini araştıran çalışmalar incelenmiştir.