TÜRK POPÜLER TARİHİNDE EVLİLİK PROGRAMLARI

İletişim insanoğlunun var olduğu ilk çağlardan beri önemini sürdürmektedir. Medya ve özellikle televizyon, kitle iletişiminin günümüzde vazgeçilmez bir unsurudur. Televizyon çeşitli içeriklerle beraber özellikle programlar aracılığıyla da kültürün yayılmasında önemli bir araç olmakta, izleyicilerin tutumları üzerinde etkili bir rol oynayabilmektedirler. Medya çoğunlukla ekonomik kaygılardan dolayı yayınları içerisinde, kültür endüstrisinin ürettiği popüler kültür ürünlerini barındırabilmektedir. Yapılan araştırmada öncelikle bir kavramsal çerçeve çizilmeye ve literatür taraması ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ardından evlilik programlarının kökenine, televizyonda yayın süreçlerine ve ekranlardan kaldırılışlarına değinilmiştir. Son olarak ‘Evleneceksen Gel’ isimli evlilik programı örnek alınmış, anket uygulamasına gidilerek, bu tür programların kültürel gelişim üzerindeki etkileri sorgulanmıştır. Çalışmanın, yakın tarihe kadar popüler olan evlilik programlarıyla ilgili çeşitli bilgileri ve araştırma kapsamında elde edilen bulguları içeren bir materyal olması amaçlanmıştır.