TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEORİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Ekonomik büyümenin sağlanması ve devam ettirilebilmesi bütün ülkelerin en önemli önceliklerindendir. Bu uğurda ülkeler yeni coğrafi keşiflere çıkmışlar, sömürgecilik faaliyetleri yürütmüşler, savaşlar, barışlar, anlaşmalar yapmışlar, sanayi devrimleri ve sosyal dönüşümler yaşamışlardır. Bu süreçte bilim insanları da sürdürülebilir ekonomik büyümenin kaynaklarını ve yollarını belirleyebilmek, bu yolda uygulanan politikaların etkinliğini sınamak ve belirleyebildikleri aksaklıkların giderilmesi için öneriler geliştirmek için yoğun çabalar harcamışlardır. Bu kapsamda; finansal gelişme ve enerji tüketimi de ekonomik büyümenin hem birer destekleyicisi, hem de birer sonucu durumunda olan, üzerinde sürekli çalışılması ve politika önerileri geliştirilmesi gereken alanlardır. Bu konunun özellikle ampirik olarak ele alınması, güçlü ve güncel analiz yöntemleriyle irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bu zor ve önemli alan hem derinlemesine incelenmiş, hem de yapılan analizler ve geliştirilen politika önerileri ile literatürdeki bu alana ve ülke ekonomisine küçük de olsa bir katkı sağlanmasına çalışılmıştır.