1925 YILINDA KIRKLARELİ

ürkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Misak-ı Milli’yi hayata geçirmek hedefi doğrultusunda önceliğinin silahlı mücadeleyi yönetmek olduğu koşullarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk İcra Vekilleri Heyeti 3 Mayıs 1920’de kurulmuştur.İlk toplantısı 5 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında gerçekleştirilen Birinci İcra Vekilleri Heyeti’nde Umur-ı Şer’iye, Umur-ı İktisadiye, Müdafaa-i Milliye, Adliye, Dahiliye, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye, Hariciye, Maliye, Maarif, Nafia ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye olmak üzere toplam 11 vekalet yer almıştır. Bunlardan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, 1921 yılında, izlenecek sosyal ve ekonomik politikalara ışık tutması amacıyla; belirlenen illeri bütünlüklü biçimde inceletmek suretiyle raporlar hazırlatmak, böylelikle Türkiye’ye genellenebilecek geniş ölçekli bir döküm oluşturmak için bir çalışma başlatmıştır. Bu kitabın Giriş kısmında, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin kuruluşu ve toplum sağlığı konusunda 1930’lara kadar gerçekleştirdiği faaliyetler, bu faaliyetlere yön vermiş olan Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası başlıklı raporların hazırlanma sürecive içeriği değerlendirilmiştir.