ALGILANAN KURUMSAL İTİBAR VE İŞE BAĞLILIĞIN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

İşletmelerin en temel hedefleri arasında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ortalamanın üzerinde kâr ve yaşamını devam ettirmek yer almaktadır. İşletmelerin bu hedeflerini gerçekleştirmelerindeki en önemli görev ise işletmenin tüm çalışanlarına düşmektedir. Hizmet kalitesinin ve işletmenin performansının artması çalışanların performansı ile doğru orantılıdır. Bu performansın nasıl artırılacağı sorusu ise iyileştirmeye açık bir alan olarak tüm zamanların en temel problemlerinden biridir. Bu açıdan bakıldığında performansın bireysel ve kurumsal olarak nasıl artırılacağı konusu son yıllarda sıkça tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde özellikle pozitif örgütsel davranış yaklaşımlarının çoğunun bu konu üzerine odaklandığı söylenebilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar da göstermektedir ki çalışanların davranışları işletmelerin performansını olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir.