ANADOLUDA RUM İHTİLAL TEŞKİLATI (Pontus meselesi)

Yunanistan’ın kurulmasından sonra, kilise ile yeni burjuvazinin birlikte yürüttükleri çabaların etkisiyle Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yaşayan Ortodoks Hıristiyan nüfus arasında kıpırdanmalar başlamış, Orijinlerine bakılmaksızın, Anadolu’da yaşayan, Rumca veya Türkçe konuşmakta olan tüm Ortodoks Hıristiyanlar arasında Yunan milliyetçiliği yayılmaya başlayacaktır. Pontus bölgesi olarak anılan Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan Karadeniz kıyılarında bu düşüncenin Islahat Fermanı’ndan sonra daha fazla benimsendiği anlaşılmaktadır.