AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AĞDAM RAYONU DİALEKTLƏRİNİN TOPLANILMASI VƏ LİNQVİSTİK TƏHLİLİ

Kitab Azərbaycan dilinin Ağdam rayon şivələrinin toplanaraq
elmi-linqvistik təhlilinə həsr edilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Ağdam rayon şivələrində canlı danışıq
dilindən toplanmış dialektizmlər fonetik, leksik və qrammatik
cəhətdən müasir ədəbi dilimizlə müqayisəli şəkildə elmi-
linqvistik təhlil edilmişdir.

Kategoriler: Etiketler: