AZDAVAY İLÇESİ’NİN (KASTAMONU) KÜLTÜREL COĞRAFYASI

Araştırma alanı olan Azdavay ilçesi, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde Kastamonu ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, Azdavay ilçesinin maddi ve manevi kültürel değerlerini doğal ortam insan etkileşimi perspektifinde değerlendirmektir. Çalışma altı ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında kültür ve kültürel coğrafya kavramları kavramsal çerçeve kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır. Giriş kısmında; çalışmanın kapsamı, amacı, gerekliliği, önemi, sınırlılıkları, materyali, yöntemi ve ilgili araştırmaları ele alınmıştır. Bunun yanı sıra araştırma sahasının yeri, sınırları ve genel özellikleri kısaca aktarılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde, sahanın topoğrafik yapısı, iklim özellikleri, toprak ve bitki örtüsü özellikleri ile hidrografik yapısı analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde, Azdavay ilçesinin beşerî ve ekonomik coğrafya özellikleri, halkın demografik özellikleri ile yaşam tarzını ortaya koymak amacıyla incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde, sahanın kültürel yapısı maddi kültür ögeleri kapsamında ele alınmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümünde sahanın manevi kültürel değerleri incelenmiştir. Araştırmanın beşinci bölümünde, Azdavay ilçesinde halkın kültürel değerler ile ilgili görüşleri, kodlama yöntemi ile ilgili yerlerde birebir aktarılmıştır. Bunun yanı sıra, araştırma alanının kültürel değerlerinin SWOT analizi sonuçları tablolar halinde aktarılmıştır. Çalışmanın son kısmı olan altıncı bölümde, sonuç ve öneriler sunularak çalışma sonlandırılmıştır.