AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞİMAL LƏHCƏLƏRİNİN MORFOLOJİ QURULUŞU VƏ QIPÇAQ ELEMENTLƏRİ

Azərbaycan dialektoloqları Azərbaycan dilinin dialektlərində qədim qıpçaq xüsusiy- yətlərinin kifayət qədər aydın bir şəkildə əks olunduğunu göstərmişlər. Həmin fərqlər həm fonetik, həm morfoloji, həm də sintaktik baxımdan özünü göstərir. Amma Şimal ləhcələrinin daxili şivələrinin spesifikliyini göstərən və onların digər qruplarlamüqayisəli formalarını verməklə, Şimal ləhcəsi şivələrindəki qıpçaq elementlərini monoqrafiyada isbatlamağa çalışmışıq.

Kategoriler: Etiketler: