BÂĞ-I DEHR’DEN YANSIMALAR (Nâbî-Gazel İncelemesi)

  • Acz u niyâz olur yine olursa çâre-sâz
  • Yohsa gurur vâsıta-i magfiret m’olur

Hikemi tarzın en önemli isimlerinden biri olan Nâbî, şiirlerinde görünenden çok görünmeyeni vermeyi amaçlamış, yaşadığı dönemin önemli olaylarını ve toplumsal sorunlarını şiirlerinde eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır.Nâbî, gerek şiirlerinde ele aldığı konular açısından, gerekse ön- cülüğünü yaptığı hikemi tarzı kullanışı bakımından Türk Edebiyatında önemli yer edinmiş bir şairdir. Urfa’da doğan Nâbî, “tahsil gördükten sonra İstanbul’a gelerek vezir-i azam Köprülüzâde Fazıl Ahmet Pa- şa’nın himayesini görmüş, sonra Merzifoni Kara Mustafa Paşa’ya hususi kâtip olmuştur.”(Uzunçarşılı, 2015, IV:587) Osmanlı sarayına bağlı çeşitli işlerde görevlendirilen Nâbî, şiirlerinde XVII. yy.ın çal- kantılı idaresinin hayatına yansımasını anlatmış, bu şekilde eşyanın ardındaki manayı göstermiştir. Ahenk ve ifadede farklı bir üslup geliş- tirmiş olan şair, şiirde Arapça ve Farsça kelimelerden şikâyet ettiği için sade anlatımı tercih etmiştir.

Kategoriler: Etiketler: