TASAVVUF SEMBOLLERİNİN USÛLÎ DİVANI İLE FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE DİVANINDAKİ KULLANILIŞI

  • Ey Fuzûlî ne bilir ehl-i verâ’ mey zevkin
  • Enkere’l-hikmetü men lâmeke cehlen ve nehâk 

Osmanlı Devletinin kuruluşuyla birlikte tasavvuf anlayışı da Anadolu’da hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Tasavvufun Anado- lu’da geniş kitlelerce tanınıp benimsenmesinde Orta Asya’da gelişen Tasavvuf düşüncesinin etkisi pek fazladır. Özellikle Ahmed Yesevî’nin öğrencilerinin büyük bir gönül seferberliği içinde tasavvufu Anadolu’nun pek çok yerleşim birimine taşımaları Anadolu halkının bu yeni anlayışla tanışmasına vesile olmuştur. Tasavvufun Anadolu Türk halkı tarafından hızlı bir şekilde be- nimsenmesinin önemli bir sebebi de tarikat mensubu gönül erleridir. Anadolu’daki gönül erlerinin Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin “Ya göründüğün gibi ol; ya da olduğun gibi görün” anlayışını benimseme- lerinin etkisi göz ardı edilemez. Tasavvufu tanıtan dervişlerin özleriy- le sözlerinin çelişkisiz yani bir olduğunu gören halkın bu anlayışla kaynaşıp benimsemesi hızlanmıştır.

 

  • DR. FİLİZ KALYON
Kategoriler: Etiketler: