FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ YAZILARI

Bu çalışma, felsefe ve din bilimleri yazılarından oluşmaktadır. Çalışmada altı adet yazı vardır. İlk bölümün yazarı Doç. Dr. Ahmet Bozyiğit “Din-Felsefe veya Akıl-Vahiy Uzlaşması veya Çatışması” adlı çalışmasıyla Din-Felsefe uzlaşması veya çatışmasına değinmektedir. İkinci bölümün yazarı Doç. Dr. Necati Sümer, “Acı Üzerine İki Düşünce: Gautama Buda ve Arthur Schopenhauer Mukayesesi” adlı çalışmasıyla batıdaki bir filozof ile doğudaki bir din kurucusunun acı bağlamında karşılaştırmasını yapmaktadır. Üçüncü bölüm, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan’a aittir. Yazar, “Hegel’de Antik Yunan Sanat Yapıtı ve Din İlişkisi” adlı bölümünde Alman filozofu Hegel’de Antik Yunan kültürü çerçevesinde din sanat ilişkisini ele almaktadır. Dördüncü bölümde Dr. Öğr. Üyesi Ata Demir, “Antik Çağ, Orta Çağ ve Modern Dönemde Töz Metafiziğine Dayalı Hakikat Anlayışı ve Eleştirisi” adlı çalışmasıyla üç dönemdeki töz metafiziğine dayalı hakikat anlayışı ve eleştirisi üzerinde durmaktadır. Beşinci bölümde Dr. Öğr. Üyesi Yakup Özkan “Fârâbî’nin Mantığında Hitâbet” adlı çalışmasıyla Fârâbî bağlamında Hitâbet konusunu işlemektedir. Altıncı bölümdeki çalışma Dr. Öğr. Üyesi Fatih Eroğlan’a aittir. Yazar, “İsa’nın Doğası ile ilgili Tartışmalarda Antakya Şehrinin ve Antakya Felsefe Okulu’nun Önemi” adlı çalışmasıyla Antakya şehrinin ve okulunun önemine değinmiştir. Son bölümde Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan “Whitehead Metafiziğinde Ekolojik Boyut” adlı çalışmasıyla Whitehead Metafiziğinde ekoloji meselesi üzerinde durmaktadır.