GÜNCEL İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI

kuyuculara böyle değerli bir çalışmayı sunmamızı bize kolaylaştıran Allah Teâlâ’ya hamd eder, yararlı ilmin peşine düşmeye bizi teşvik eden Allah Resulü’ne salât ve selam ederiz. Bu çalışma, ilahiyat alanında birbirinden değerli araştırmaları içermektedir. Alanlarında uzman değerli akademisyenlerin “İslam Tarihi, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Arap Dili ve Edebiyatı ve Kıraat” gibi farklı anabilim dallarıyla ilgili kaleme aldıkları söz konusu araştırmalar, akıcı ve anlaşılır bir anlatım üslubuna sahiptir. ÇalışmadaRamazan TOPAL’ın “Osmanlı Fetvalarında Sosyal Hayat Fetâvâ-yı Feyziyye Örneği”, Recep BİLGİN’in “Cumhuriyet Türkiye’sinde Türkçe Yayınlanan Hadis Tarihi Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Murat ORAL’ın “Kur’ân’a Göre Kur’ân’ın Aidiyeti ve Yapısı”, M. İkbal İLHAN’ın “Tarihi Arka Plan Bağlamında Etbâu‘t-Tâbiîn Dönemi Kıraat Faaliyetleri”, Muhammed TÜRKMEN’in “Sîbeveyh’e Yöneltilen Bazı Eleştiriler”, Abdulhafız HACIOĞLU’nun “Tefsirler Bağlamında Lağv Kavramı”, Emrah DEMİRTAŞ’ın “Merğînânî’nin el-Hidâye Adlı Eserinin Hadd Bölümünde İmâm Şâfiî’ye İsnad Edilen Görüşlerin Tespiti” ve Mehmet ONUR ile Emrah KUŞ’un “İslam Hukukuna Göre Tefrik” adlı araştırması yer almaktadır.