HASTALIKLARIN EKONOMİK MALİYETLERİ VE EKONOMİK ETKİ MEKANİZMALARI

Maliyet analizleri ekonomik kaynakların rasyonel dağılımının ve optimal fayda/maliyet bileşiminin nasıl sağlanacağı konusunda ekonomik karar birimlerine yol gösteren analizlerdir. Sağlık bilgi ve teknolojilerinin gelişmesiyle beraber ülkelerin demografik yapılarının değişmesi, sağlıkta kaynak kullanımını artırmaktadır. Sağlık sektörüne aktarılan kaynakların yüksek gelirli ülkelerde bile kısıtlı olması, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma olanaklarını kısıtlamakta ve ülkeleri yeni reformlar yapmaya zorlamaktadır. Etkin kaynak dağılımının sağlanması için, sağlığın/hastalıkların beşeri sermaye stoku ve ekonomik kalkınmadaki belirleyici rolü dikkate alınarak, hastalıkların doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin ölçülmesi ve maliyet etkinliğini sağlayacak koruyucu sağlık politikalarının uygulanması gerekmektedir.