HİDROLOJİK VERİLERİN DEĞİŞKENLİK ANALİZİ VE UYGULAMALARI

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan İklim değişikliği, günümüzde insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelmektedir. Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenip fak edilen doğal iklim değişikliği yanında, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik olarak tanımlanan küresel iklim değişikliği insani faaliyetleri olumsuz olarak etkilemektedir. Küresel iklim değişikliği, insan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından tehdit oluşturabilecek olumsuzetkileri sebebiyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol açmaktadır.