İŞ DOYUMUNUN ALGILANAN İŞ RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Turizmin bir parçası olarak SPA sektöründe çalışan bireylerin önemi, diğer sektörlere göre daha büyüktür. Hizmet sektörü kapsamında, turizm endüstrisinin önemli bir kolu olan SPA merkezleri, ülkelerin ekonomisinde ağırlığı hissedilmektedir. Turizm sektörü için son derece önemli bir yere sahip olan SPA’larda görev alan personelin iş doyumu düzeylerinin tespit edilmesi, iş doyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin algılanan iş riski ile ilişkisinin ortaya konulması, SPA merkezlerinin ve sektörün geleceği için büyük önem taşımaktadır. Alan yazın incelendiğinde iş doyumu üzerine yapılmış birçok araştırmanın olduğu dikkat çekmektedir. Ancak SPA merkezlerinde yapılmış ve iş doyumunun algılanan iş riski ile ilişkisinin belirlenmeye çalışıldığı herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Alan yazında bu modeli konu alan herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması konunun önemini daha da arttırmaktadır. Bununla birlikte, “Algılanan İş Riski Ölçeğinin” Türk kültürüne uyarlamasının yapıldığı ilk çalışma olması, alandaki eksiklikleri giderme ve yeni araştırmacılara ölçeği kullanabilme fırsatı sunması açısından ayrıca öneme sahiptir.