LİDERLİK VE SOSYAL YETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA KADIN YÖNETİCİLER

Niteliksel yöntemle ikincil kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış olup, kitapta, sebep ve sonuç ilişkilerinin analiz edilmesi amacıyla “niceliksel ilişkisel tarama” yöntemi esas alınmıştır. Kitabın içeriği üç bölümden oluşan anket uygulamasıyla oluşturulmuş olup; ilk bölümünde kadın sivil toplum kuruluşları üyelerinin demografik özellikleri belirtilmiştir. ikinci bölümünde “Liderlik Ölçeği” soruları liderlik etme düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve son olarak ta üçüncü bölümünde “Sosyal Yetkinlik Ölçeği”nden elde edilen verilerle son bulmuştur.