NEHCÜ’L-ENÂM’DA BELÂGAT UYGULAMALARI

Molla Halil es-Si‟irdî, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın birinci yarısında yaĢamıĢ büyük bir Osmanlı âlimidir. Bütün ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçiren Molla Halil, bu süreçte birçok alanda onlarca eser telif etmiĢtir. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgesindeki medrese kültüründe büyük izler bırakan bu eserlerin bir kısmı günümüzde dahi ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Kategoriler: , Etiketler: ,