ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Örgütlerin başarısı kaynakların kurumsal amaçlar doğrulturusunda etkili sevk ve idaresi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde sevk ve idarenin görünen yüzü emir ve talimatlardan oluşsa da, görünmeyen asıl ve köklerde olan etkileyici yönü çalışanların gönüllerinde ve düşüncelerinde saklıdır. Dolayısıyla teknolojik gelişmeleri ve yenilenen üretim tekniklerini emek faktöründen bağımsız düşünmek mümkün değildir. Örgütlerin çalışanlarından yeterli verimi alamaması diğer üretim faktörlerinin atıl hale gelmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu noktada bağlılık, kurumsal vatandaşlık ve iş tatmini gibi örgütsel davranışın konusunu oluşturan kavramlar yeni dönemde yöneticiler açısından önemli yönetim araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim ve örgüt gerçeğinde çalışanların bedensel ve psikolojik sağlıkları ile performans düzeyleri arasındaki ilişki hep ilgi odağı olmuştur.