GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEYDİLİ AŞİRETİ SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

Yirmi dört Oğuz boyundan biri olan Beydililer, Harezmşah Devleti’ni kurdu. Ayrıca Safevi ve Akkoyunlu Devletleri ile Dulkadir Beyliği’nin kurulmasında etkili oldu. Aslen Orta Asyalı olan Beydililer, 1200’lü yıllarda Anadolu’ya geldi.Anadolu’ya yerleşen Beydili Aşireti ve ona tabi oymaklar, Osmanlı Devleti’nde zorunlu iskâna tabi tutuldu. Bu iskânlardan biri 1691 yılında yapılan Rakka iskânıydı. Bu zorunlu iskâna uymak istemeyen bazı Beydili oymakları yerleştirildikleri bölgelerden kaçarak farklı yerlere dağıldı. Osmanlı Devleti, kaçan bu aşiret mensuplarını tekrar iskân bölgesine yerleştirmek için çeşitli tedbirler aldı. Alınan bu tedbirlere rağmen Beydili Aşireti’ne mensup bazı oymak ve aileler iskân bölgelerinden kaçmaya devam etti. İskan bölgelerinden kaçan Beydililer, gittikleri yerlerdeki yaşam tarzlarına ve kültürel yapıya uyum sağladı. Bundan dolayı o bölgelerde varlıklarını XXI. yüzyıla kadar sürdürdü.