QƏDİM AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRİ İRƏVAN

Kitabda qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanın tarixindən, etnik tərkibindən, İrəvan toponiminin etimologiyasından, İrəvan şəhərinin urbonomlərindən, tarixi abidələrinin onomastik vahid kimi rolundan, İrəvanın maarifi, dövri mətbuatı və ədəbi mühitindən bəhs edilir. Kitabda həmçinin İrəvan şivələrindən nümunələr verilmişdir.