RİSÂLETÜ’L-İSLÂM DERGİSİ’NDE FIKIH YAZILARI (İnceleme-Metin)

Fikri temelleri XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Mısır’da atılmakla birlikte kurumsal kimliğe 1945’te kavuşan Dâru’t-Takrîb Beyne’l- Mezâhibi’l-İslâmiyye, başta Ehl-i Sünnet ile Şîa olmak üzere İslam mezheplerini yakınlaştırma düşüncesinden hareketle II. Dünya Savaşı’nın akabinde, 1949 yılında, “İslâm’ın Mesajı” manasına gelen ve İslam Dünyası’nın Dergisi sloganıyla “Risâletü’l-İslâm” adında bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Söz konusu dergide, el-Ezher Üniversitesi Şeyhleri ve hocaları başta olmak üzere İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki Sünnî ve Şiî ilim adamları tarafından İslâmî İlimlerin hemen her alanında olduğu gibi toplumsal, kültürel ve sosyal içerikli makaleler yayımlanmıştır. Biz bu çalışmamızda, Risâletü’l-İslâm Dergisi’nde yayınlanan Fıkıh ve Fıkıh Usûlü’ne dair makaleleri konu edinmeye çalıştık. Yaptığımız çalışmada, Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiş Fıkıh ve Fıkıh Usûlü’ne dair on üç makale mevcuttur. Tercüme edilen makaleler, İslam Hukuku ve Mezhepler Tarihi disiplinlerinin bakış açısı çerçevesinde ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Her iki disiplinin, makalelerde konu edinilen meselelere yaklaşımı alanında uzman iki yazar tarafından ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece iki farklı alanın uzmanınca kaleme alınan disiplinler arası bir çalışma ortaya çıkmıştır.

RİSÂLETÜ’L-İSLÂM DERGİSİ’NDE FIKIH YAZILARI (İnceleme-Metin)

  • YAYINA HAZIRLAYANLAR:
  • DR. ŞÜKRÜ AYRAN
  • DR. RAMAZAN TARİK
  • EDİTÖR:
  • DR. İSMAİL EKİNCİ
  • ISBN: 978-625-7687-82-9
detayliarama