SİYASAL SEÇİMLERDE DİN FAKTÖRÜNÜN SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Siyasal iletişimin ana konularından biri olan seçmen ve seçmen davranışı, siyasal partiler için olduğu kadar siyasal iletişim alanında araştırma yapan bilim adamlarının da üzerinde durduğu ve araştırmalara konu olan olgulardır. Seçmen davranışına etki eden birçok faktör gibi dinde etki bakımından seçmeni yönlendiren ve seçmene kimlik kazandıran önemli bir kurumdur. Bu araştırma da Elazığ il örneğinde dinin seçmen davranışı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde seçmen davranışına etki eden faktörler ortaya konulmuş, ikinci bölümlerin de ise din ve siyaset işbirliği örneklere açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca Türkiye Cumhuriyet’inin ilanı ile beraber siyasal hayatta yer bulan siyasal partiler ekseninde din uzantılı ortaya konulan yeni yapılanmalar anlatılmaya çalışılmış, iktidara gelmiş ve uzun soluklu olan siyasal partilerin uyguladığı dini politikaların seçmenlere yansıması ele alınmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde araştırmanın metodolojisi, dördüncü bölümünde ise Elazığ il örneğinde seçmenler üzerinde dinin nasıl bir etki yarattığı anket yoluyla elde edilen bilgilerin analizi yapılmıştır.