SOSYAL BİLİMLERDE TEORİK VE AMPİRİK ARAŞTIRMALAR-II

Küreselleşen dünyada toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi, ekonomilerde kırılganlıkların artması ile krizlerin yaşanması, doğal felaketlerin oluşması, teknolojinin hayatın merkezinde bulunması, ekolojik yapının bozulması ve zorunlu göçler başta olmak üzere birçok sorun sürekli gündemi değiştirmektedir. Bu durumda sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalara ve çözümlemelere sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunulan döneme özgü konulara dikkat çekmek amacıyla çok değerli sosyal bilim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.