TÜRK HUKUKU VE İSLAM HUKUKU’NDA BORCUN GECİKTİRİLMESİNİN BİR TÜRÜ OLARAK “BORÇLU TEMERRÜDÜ”

İslam Hukuku’nun “Muamelat” kısmında dağınık bir şekilde yer alan ve Türk Borçlar Kanunu’nun ise 117 vd. maddelerinde düzenlenen, “borçlunun temerrüdü”’nün ele alındığı bu çalışmada, borçlunun temerrüdü konusu, tarih boyunca İslam Devletleri tarafından kabul edilen İslam Hukuk Sistemi ile günümüz Kara Avrupa’sı Hukuk Sistemi arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda borçlunun borcu geciktirmesinin bir türü olan temerrüt halinde alacaklıya getirilen imkânların yasal düzeyde tespiti ve borca aykırılık teşkil eden diğer haller, iki hukuk sistemi arasında mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Buna ek olarak aynı konunun sınırları dâhilinde her iki hukuk sistemi arasında genel bir karşılaştırma yapılmıştır.