MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Sağlıklı bir ekosistem ve doğal çevre insanlığın sürdürülebilirliği açısından gereklidir. İnsanların dünyaya olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sürdürülebilir yaşam yolları arayışı başlamıştır. Hemen her alanda önemli çalışmalara konu olan sürdürülebilirlik, turizm sektörü bakımından da oldukça önemli hale gelmiştir. Sürdürülebilir turizmi, genel bir tanımla, çevrenin ve kaynakların korunarak turistlerin ihtiyaçlarının giderilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Bu düşünceyle, Multidisipliner Perspektifte n Sürdürülebilir Turizm kitabı, sürdürülebilir turizm konusunu farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele almaktadır.