TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

Günümüz şartlarında rekabetin her alanda hızla artması kaynakları etkin kullanmayı da beraberinde getirmektedir. Değişen ekonomik koşullar ve yaşanılan kriz ortamları işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmelerini zorlaştırmış ve devamlılıklarını sağlamaları, kaynaklarını ne derece etkin kullandıklarına bağlı olmuştur. Etkinlik kavramı bu sayede önem kazanmış ve etkinlik ölçmede kullanılan yöntemlere ilgi epeyce artmıştır. Bu derece önemli olan etkinliğinölçülmesinde kullanılan yöntemler; oran analizi, parametrik yöntemler ve parametrik olmayan yöntemler olmak üzere üç başlık halinde incelenebilmektedir.