ZİYARETGÂHLAR REHBERİ

Seyahatname türünden eserler ilk elden ana kaynaklar arasında yer almaktadırlar. İçerisindeki bilgilerin çoğu yazarları tarafından bizzat tasdik edilmiştir. Oldukça zengin bilgiler ihtiva eden bu eserler, kaynak olma özelliklerinin yanı sıra; ekonomik, antropolojik, filolojik ve sosyo-kültürel bilgiler içerdiğinden, kültür tarihinin de temel yapıtları arasında değerlendirilmektedirler. Herevî’nin, bazı dostlarının isteği üzerine kaleme aldığını söylediği “El-İşârât İlâ Ma’rifeti’z-Ziyârât” adlı eseri de bu tür yapıtlardan biridir. Bu eserde müellefimiz, Suriye, Filistin, Irak, el-Cezîre, Yemen, Mısır, Mağrib, Habeşistan, Hindistan, Mâverâünnehir, Horasan, İran, Azerbaycan, Hicaz, Anadolu, Akdeniz adaları ve İstanbul gibi çoğunu ziyaret ettiği şehir ve ülkelerin tarihi hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca buralarda gördüğü kabir, türbe, imaretler ve diğer tarihî eserleri tanıtarak kültür tarihi açısından bizlere oldukça önemli detayları aktarmaktadır.

ZİYARETGÂHLAR REHBERİ

ISBN: 978-625-8405-31-6

detayliarama

,