1100 NUMARALI MÜSLÜMAN NÜFUS DEFTERİNE GÖRE TRABZON VİLAYETİ MAÇKA KAZASININ DEMOGRAFİK YAPISI

Milletlerin ve toplumların tarih sahnesine çıkışları, tarihte oynadıkları roller, ortaya koydukları eserler, kurdukları devletlerin yapıları ve meydana gelen savaşlar tarihçilerin şimdiye kadar uğraş verdikleri önemli çalışma alanları olmuştur. Yaşanan tarihi olayları yorumlamak ve yazmak için farklı tarih disiplinleri ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yerel ve özel tarih araştırmaları yükselen bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yükselişin bir sonucu olarak da özel tarih eksenli aile geçmişleri araştırmaları artmaktadır. Aile araştırmalarının en önemli kaynağı olan nüfus defterlerinin bir yörenin sosyo-ekonomik tarihi ve demografik yapısının belirlenmesi açısından önemi araştırmacılar tarafından bilinen bir gerçektir. 1990’lı yılların başında Osmanlı Arşivlerinin tasnif edilerek erişime açılması insanlarımız arasında sülalesinin geçmişini öğrenme ve edinilen bilgiler üzerinden bir aile tarihi oluşturma arzusu yerel tarihin geldiği önemli bir noktadır. İnsanların mensubu oldukları ailelerinin geçmişleri ve geldikleri yerlerle ilgili sözlü tarih bilgileri mevcut olmasına rağmen kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgilere ait belgelerin olmaması ve aktarılan bilgilerden eksiltme veya ekleme imkânının bulunmaması sözlü bilgilerin revize edilip yenilenmesinde nüfus defterleri başta olmak üzere diğer arşiv belgelerine ciddi bir önem atfetmiştir.