6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİM

Günümüz dünyasında yaşanan hızlı sosyal, ekonomik ve teknolojik dönüşüm ve değişimler, toplumsal yapıların yanı sıra işletmelerin yapılarını da etkilemektedir. Yeni teknolojik değişim ve gelişmeler, küresel üretim, ticaret ve finansın gelişmesine, yeni bağlantıların ve yeni ilişki ağlarının kurulmasına yol açmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte mali tablolar zaman içinde daha karmaşık hale gelmiş ve bunun sonucunda mali tablo bilgilerinin doğruluğu, hesap verebilirliği, şeffaflığı ve güvenilirliği önem kazanmıştır. Bilgi kullanıcıları, işletmelerin yıllık mali tablolarını ve diğer mali bilgilerini doğrudan öğrenme imkânına sahip değildir. Ancak karar alma sürecinde mali tabloları kullanan tüm kullanıcılar için bu mali tabloların güvenilir bir denetimden geçmesi özellikle önemlidir. Bu nedenle günümüzde bağımsız denetimin ve bağımsız denetçilerin önemi büyük ölçüde artmıştır. Bağımsız denetim, mali tabloların doğru ve önceden belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının araştırılması amacıyla yapılır. Bu bağlamda, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak toplanan kanıtların değerlendirilmesi, denetim raporunun hazırlanması ve sonuçların mali tablo kullanıcılarına sunulması anlamına gelen bağımsız denetim, “bağımsız denetçiler” tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak bağımsız denetimin ayrılmaz bir parçası olan bağımsız denetçilerin denetim görev ve yetkilerini mevzuata, denetim ilke ve kurallarına uygun olarak yerine getirmemeleri hukuki ve cezai sorumluluk doğuracaktır.