A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI -9

Duygu ve düşüncelerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasını ve paylaşılmasını ifade eden iletişim, esasında bir anlam yaratma sürecidir. Bu

süreçte ortak simgeler sistemi olarak dilin kullanılması, anlatmayı ve anlaşılmayı sağlayarak iletişimin sağlıklı şekilde işlemesini sağlamaktadır. Bazen de aynı sözel ya da sözsüz simgeler farklı kültürel yapılarda değişime uğrayarak farklı anlamları beraberinde getirmekte ve kişiler arasındaki iletişimi etkilemektedir. Dinamik bir etkileşim süreci olarak iletişim sayesinde bireyler, çevresindeki diğer insanlarla bağ kurmaya çalışmaktadır. Bunun için bazen bir fotoğraf, bir kelime, bir resim ya da bir bakış bile iletilmek istenen mesajı karşı tarafa ulaştırmaktadır. Zaman içerisinde teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçları farklılaşsa da insanoğlunun isteklerini, arzularını, beklentilerini ya da hayallerini bir başkasına anlatma ve onunla paylaşma ihtiyacı değişmemiştir.