AYNTAB ŞER‘ÎYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONUVE DEĞERLENDİRMESİ

  • Şer’iyye sicilleri, kadıların tuttuğu çeşitli kayıtları içermektedir. Bunların başında
  • ilam ve hüccetler gelmektedir. Şer’iyye sicilleri, zapt-ı vekâyi sicilleri, mahkeme defterleri,
  • kadı defterleri isimleri ile de anılmaktadır. Osmanlı Devletinden miras kalan arşiv
  • belgelerinden olan Şer’iyye sicillerinde yerel kayıtlar tutulmuştur. Bu nedenle bu kayıtlar
  • hem yerel alanda hem de merkez konusunda, siyasi, idari, askeri, kültürel, sosyal,
  • ekonomik, hukuki ve benzeri farklı alanlarda bilgileri ihtiva etmektedir. Siciller, sicilin ait
  • olduğu mahallin sosyal ve ekonomik hayatını yansıtan mahkeme kararları, kadıların,
  • merkezi idare ile yaptığı yazışmaları, mahalli idarelere yönelik yapılan hukuki
  • düzenlemeleri içeren ferman ve hükümleri ve halkın şikâyetleri ile dilekçelerini
  • içermektedir.