BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I

Geçmişten günümüze kadar İslami ilimlere dair pek çok çalışma yapılmıştır. Çalışmalardaki yegane gaye Allah Teâlâ’nın insanlığa göndermiş olduğu İslam Dini’nin doğru bir şekilde anlaşılması ve hayata tatbik edilmesini sağlamaktır. Bu gayeyle başta Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, Arap Dili ve Belâğatı, İslam Felsefesi, Mezhepler Tarihi, Dinler Tarihi… gibi pek çok ilim dalı neş’et etmiştir. Tüm bu ilimlerin gayesi yukarıda ifade ettiğimiz gibi sağlıklı ve sahih bir din anlayışı tesis etmektir. Bu ilim dallarında yetişen gerek geçmiş ulema gerekse de günümüz akademisyen ve yazarları pek çok eserler telif etmişlerdir.

BATÜ İSLAM ARAŞTIRMALARI I

ISBN: 978-625-6955-88-2