BORSA İSTANBUL VE KREDİ TEMERRÜT TAKAS PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada Türkiye özelinde kredi temerrüt takas primleri ile hisse senedi endeksi arasındaki öncül-ardıl ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında Ocak 2010-Aralık 2019 arası haftalık bazda BIST100 endeksi ve 5 yıl vadeli ülke kredi temerrüt takas primleri kullanılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eş-bütünleşme testi ile araştırılmış ve değişkenler arasında eş bütünleşme olmadığı belirlenmiştir. Sonrasında yapılan Granger nedensellik testi ile borsa endeksinden kredi temerrüt takas primlerine doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için yapılan Vektör Otoregresyon modeli ile elde edilen varyans ayrıştırma analizi bulgularına göre borsa endeksi, kredi temerrüt takas primi üzerindeki şokları % 38 civarında açıklama gücüne sahiptir. Etki-tepki analizi sonuçlarına göre ise de değişkenlerinin kendisine verilen şok karşısında değişkenin ilk dönem tepkisi pozitif iken ikinci dönemde bu tepki azalarak negatife dönmekte ve üçüncü dönem sonunda ortadan kalmaktadır. Çalışmanın genel sonucu öncül piyasa olan hisse senedi piyasasındaki fiyat değişimleri kredi temerrüt takas piyasasındaki fiyat değişimlerini öngörmede kullanılabileceği şeklindedir.