DİASPORADA ARNAVUT KİMLİĞİ “İZMİR”

Bu kitap, literatürde daha önce sıklıkla çalışılmış olan etnik diasporik gruplardan (Boşnaklar, Çerkesler, Ermeniler, Kırım Tatarları) ziyade sosyal bilimsel olarak nadiren çalışılmış olan Arnavutlara yöneliktir. Bu çalışmanın ana amacı, diasporada yaşayan bireylerin kimliklerini inşa ettikleri ve yeniden ürettikleri süreçte kimlik algıları, yaşam pratikleri ve bu yeniden üretim aşamasında ne gibi kolaylık ve zorluklar yaşadıklarını anlamaya ve açıklamaya yöneliktir. Diasporada Arnavut kimliğinin oluşumunu anlamaya yönelik olan bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde diasporik kimliğin oluşumunda etkili olan kavramsal ve kuramsal bir çerçeve sunulmuştur. İkinci bölümde çalışmanın metodolojik kısmına değinilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise sahada yapılan görüşmeler neticesinde Arnavut diasporik kimliğinin inşası ve yeniden üretimiyle ilgili bulgular analiz edilmiştir.