HADİS USÛLÜNDE İBNÜ’S-SALÂH VE İBN HACER MUKAYESESİ

Şüphesiz ki Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın elçisi ve bütün insanlara hidayet ve rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’e (s.a.s) indirilmiş olan Allah’ın kitabıdır. Kur’ân-ı Kerîm evrensel olmasıyla ön plâna çıkmış; insanları Allah’ın birliğine, ona ibadete, rasûle itaata ve güzel ahlâka sımsıkı sarılmaya çağırmıştır. Böylece Kur’ân-ı Kerîm; ferdin, ailenin ve toplumun mutluluğu kendisiyle irtibatlı olan ilmî-amelî bir usûl ortaya koymuş ve bu hayat için bir kanun olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’i bize nakleden Hz. Peygamber de (s.a.s) güzel ahlâkı tamamlamak, Kur’ân ayetlerini açıklamak için gelmiştir. Dolayısıyla O’nun hadisleri; Kur’ân ayetlerinin mücmelini tafsil, umumunu tahsis ve mutlakını takyid ederek Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğine dair ölçüler ortaya koymuştur.