KÜLTÜR BAĞLAMINDA YAPI TİPOLOJİLERİ VE FOLKLOR DANSLARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE COĞRAFYASI ÖRNEĞİ

Yaşadığı coğrafya ile etkileşim ve iletişim halinde olan insan bu durumu tüm yaşantısına yansıtma eğilimindedir. Bu yaşantı, şekil itibari ile içinde var olunan topluma ve toplumsal değerlere bağlı kültürel bir özelliktir. Bir insan topluluğunu diğerlerinden ayıran en önemli özellik olarak kültür, toplumsal değerler ve davranış biçimlerinin bütünüdür. Bu yönüyle kültürün insan davranışlarına yansımasına bağlı olarak kültürel kimlikten söz etmek mümkündür. Çalışmanın amacı da geleneksel yapılı çevre ve o çevredeyaşayan toplumun geleneksel dansları arasındaki kültürel ilişkiyi biçimsel açıdan araştırmaktır. Mimarlık ve Folklor olmak üzere iki farklı bilim alanına odaklanan çalışma kapsamında ülkemizde geleneksel konut dokusunun oluşturduğu yapı tipolojileri ve folklor bilimi kapsamında sınıflandırılan yöresel folklor danslarının temelde aynı coğrafi özellik ve aynı toplumsal düşünce yapısına bağlılığı sorgulanmıştır. Bu çerçevede ülkemizdeki yedi bölgeye özgü geleneksel konut yapıları tipolojisi ile bu coğrafyaya özgü yedi ana bölgeye özgü halkoyunlarının oynanış biçimlerinin göstergebilim yöntemi kullanılarak karşılaştırması ve değerlendirilmesi yapılmıştır.