KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KADIN PERSPEKTİFİNDEN DEZAVANTAJLI OLMAK

Günümüzde avantaj ve dezavantajlılık kişiye, topluma, yere ve zamana göre değişebilen kavramlar. Bir bireyi dezavantajlı yapan en önemli neden ise bu kişilerin sorunlarıyla kendi kendine baş etmek zorunda kalması ile ifade edilebilir.Tüm dünyada dezavantajlı grupların dezavantajlılıklarını üreten unsurların başında ise etiketleme/ damgalama, bir diğer ifade ile o gruplara yönelik ön yargılar gelmektedir. Bu ön yargılar çoğunlukla dezavantajlı grupların temel haklara erişiminde ve yaşam standartlarına erişimde sınırlılıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada ise toplumsal cinsiyet rolleri kültürlere göre farklı düzeylerde kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alandan dışlanmalarına yol açmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyete dayalı etiketlerin kadınların dezavantajlı olma durumları farklı disiplinlere göre tartışılmıştır