MUSTAFA FEVZÎ bin NU‘MÂN MENÂKIB-I HASENİYYE FÎ AHVÂLİ’S-SENİYYE (İnceleme – Metin)

Arap harfleriyle yazılmış Osmanlı Türkçesi dönemi eserlerinin günümüz okuyucularının çok büyük bir kısmı tarafından oku- namadığı bilinen bir gerçektir. Bu durum, yüzlerce yıllık yazılı kültürümüzün son derece kıymetli ve zengin muhtevaya sahip eserlerinin günümüz okuruna hitap edememesine; okurların on- lardan istifade edememesine sebep olmaktadır. Tarihî metin çalışması, metin neşri, tahkikli metin gibi adlarla anılan çalışma- lar bu sorunu çözmeyi amaçlayan akademik faaliyetlerdir. Bu türdeki çalışmalarla, Arap harfli Türkçe metinlerin transkripsi- yon adı verilen ilmî bir alfabe vasıtasıyla Latin harflerine akta- rılması; günümüz okuru tarafından da okunabilir hâle getirilmesi sağlanır. Bu yolla aynı zamanda kadîm kültür ve medeniyetimi- zin yeni nesillere aktarılması; bilgi, kültür ve medeniyet bağının tesisi sağlanır. Elinizdeki çalışma da böyle bir gayenin ürünü- dür. Bu çalışmayla, daha evvel Mîzânü’l-İrfân isimli tasavvufî bir eserini neşrettiğimiz Mustafa Fevzî’nin (1871-1924) bir di- ğer eseri, Menâkıb-ı Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye’nin transk- ripsiyonlu metni hazırlanarak günümüz okurunun istifadesine sunulmaktadır.