OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ SONRASI BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

2020 yılına ilişkin veri zarflama analizi (VZA) neticesinde muhtelif emeklilik şirketlerinin girdi bağlanımlı modele göre öz kaynak fazlalığının bulunduğu ve olması gerekenden daha fazla emeklilik teknik gideri kalemine katlandığı, çıktı bağlanımlı modele göre ise olması gerekenden daha az devlet katkısı ürettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu itibarla özellikle emeklilik teknik giderlerinin yüksek olduğu alanlara odaklanılarak söz konusu etkinsizliği doğuran yüksek maliyetlerin azaltılması, ayrıca devlet katkısı tutarının artırılmasını sağlamak amacıyla sisteme yeni üyelerin kazandırılması, mevcut üyelere yeni BES sözleşmelerinin pazarlanması ve sistemde sözleşmesi bulunan üyelerin prim tutarlarının artırılması şeklinde politika ve stratejilerin uygulanmasının ilgili şirketler bazında etkinliğin sağlanmasına olumlu katkılar sunacağı ifade edilebilir. Bu çalışmanın, Türk Emeklilik ve Hayat sektöründe gelecek politikalar için bir yol gösterici olması beklenmektedir. Etkinliğe ulaşamamış ve verimsiz çalışan bir sektörün teşhisi, tedavinin gerçekleştirilebilmesi için en önemli noktaları arasında olduğu söylenebilir. Bu çalışmayla, verimsizliğin tüm nedenlerini olmasa da önemli bazı sebeplerinin ortaya koyulduğu düşünülmektedir. Literatürde bu çalışma sonrasında daha farklı yöntem ve modeller kullanılarak, farklı bakış açılarının geliştirilmesi öngörülmektedir. Şirketlerin de bu çalışmanın sonuçlarından faydalanarak işletme faaliyetlerini olumlu yönde geliştirici politikalar oluşturmasına katkı sağlaması beklenebilir.