REKREASYONUN PSİKOLOJİK İYİLİK VE YAŞAM TATMİNİNE ETKİSİ

Bu çalışma beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan bireylerin rekreatif aktivitelere katılımlarının, psikolojik iyilik düzeylerinin ve yaşam tatminlerinin birbirleriyle ve demografik değişkenlerle ilişkilerini ortaya koymaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin çalışma evreni olarak seçilmelerinin sebebi rekreatif etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmaları ve sportif olarak rekreatif etkinliklere diğer meslek guruplarına oranla katılma imkânlarının daha fazla olmasıdır. Araştırmanın daha iyi anlaşılması için literatürdeki bazı terim ve kavramların açıklanması gerekmektedir. Zaman, boş zaman, rekreasyon, rekreatif aktiviteler, psikolojik iyilik ve yaşam tatmini kavramları ve aralarındaki ilişkiler kısaca açıklanmıştır.