SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ

“Sermaye Piyasası Kurulunun Halka Açık Şirketleri Denetlemesi” başlıklı çalışmanın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanan doktora tezi oluşturmaktadır. Tez, Prof. Dr. Murat Alışkan, Prof. Dr. Ayşe Sümer, Prof. Dr. Melikşah Yasin, Doç. Dr. Hanife Öztürk ve Doç. Dr. Özlem Karaman Coşkun’dan müteşekkil jüri önünde 2017 Aralık’ta savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tezin kitap haline getirilmesinde orjinaline büyük ölçüde sadık kalınmış, bununla birlikte jürinin tadil ve tashih önerileri ve süreç içerisinde SPKn. ile ikincil düzenlemelerde husule gelen değişikliklere istinaden çeşitli güncelleme ihtiyaçları da dikkate alınmıştır. Çalışmamızda halka açık şirket kavramı, bu kavramla ilgili terminolojik tartışmalar, halka açık şirket türleri, denetim kavramı ve halka açık şirket denetiminin önemi konusuna genel bir bakış yer almaktadır. Ayrıca SPK’nın kuruluş amacı, kurumsal yapısı, işleyişi, başta düzenleme ve denetleme olmak üzere görev ve yetkileri, kurul kararlarının hukuki niteliği ve kararlara karşı başvuru yolları 2499 sayılı mülga SPKn. ve 6362 sayılı SPKn. çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır.