TEORİ VE UYGULAMALARLA NİCEL KARAR VERME

Yönetsel faaliyetler karar verme esaslı olup yöneticiler öncelikle birer karar vericidirler. Üretim, finans, ticaret, eğitim, sağlık, ekonomi ve siyaset gibi alanlarda organizasyonlar çeşitli seviyelerde karar mercilerinin yönetimindedirler. Bir yönetim problemine çözüm getirmek için bilgi, zekâ, yaratıcılık, sezgi ve deneyim gibi bireysel yetenek ve donanımlar kullanılabilir. Bunları desteklemek ve daha iyi çözümler getirmek ise bilimsel bir yaklaşıma dayanan sistematik nicel yöntemlerden faydalanılarak mümkündür. Çünkü yönetimin faaliyet gösterdiği organizasyonlar hızla gelişmekte, yönetsel karar vermeyi etkileyen faktörler değişmekte ve karar verme daha karmaşık hale gelmektedir. Gelişen teknoloji, iletişim ağları ve internet tabanlı sistemler karar alternatiflerinin sayısını artırmaktadır. Büyük hacimlerde ve hızla elde edilen veriler, karar verme alternatiflerinin de bilgiye dayalı analizini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca bu hız, değişimi ve belirsizliği de artırmakta, rekabet ortamı nedeniyle hızlı ve isabetli karar verme zorunlu hale gelmektedir.