TÜRK DİLLƏRİ DİALEKTLƏRİNDƏ İNTEQRASİYA VƏ DİFERENSİASİYA MƏSƏLƏLƏRİ

Məlumdur ki, türk dillərinin tarixinə aid faktların çox mühüm hissəsi onların dialektlərində qorunub saxlanmşdır. Bu fakt türk dilləri dialektlərinin öyrənilməsinin zəruriliyini göstərir.